Hình ảnh tiêu biểu
1 Chung khao tieng hat dan ca 1 Chung khao tieng hat dan ca 2 Chung khao tieng hat dan ca 3 Chung khao tieng hat dan ca 4 Giai dieu tuoi hong 1 Giai dieu tuoi hong 2 Giai dieu tuoi hong 3 Giai dieu tuoi hong 4 Giai dieu tuoi hong 5 Le ki niem - Pham Gia Long Le ki niem 28 nam 20-11

 

 

 

Trung tam ho tro giao vien http://www.giaovien.net/
Truc tuyen Violet http://violet.vn/main/
So lieu thong ke http://www.moet.gov.vn/?page=11.10
Giao duc pho thong http://www.moet.gov.vn/?page=1.29
Giao duc dai hoc http://www.moet.gov.vn/?page=1.22
Bộ giao dục http://www.moet.gov.vn
Thu tuc hanh chinh - bogiaoduc http://www.moet.gov.vn
Thanhhoa http://thanhhoa.gov.vn

 

Quy định việc thực hiện kiểm tra và ghi điểm

 

PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO                                                       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

            THỊ XÃ SẦM SƠN                                                                                Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc             

TRƯỜNG THCS QUẢNG TIẾN     

   Số:      /2010-THCSQ                                                                        Quảng tiến, ngày 24 tháng 10 năm 2010

           

 

QUY ĐỊNH

VIỆC THỰC HIỆN KIỂM TRA VÀ GHI ĐIỂM

( Sửa đổi và bổ sung quy định số 24/2006- THCSQT ngày 14/10/2006)

  • 1- Các bài kiểm tra 15 phút có ghi trong phân phối chương trình (PPCT) thì thực hiện theo thời gian ghi trong PPCT nếu không có quy định trong PPCT thì GVBM phải hoàn thành ở các tuần như sau:

  Học kì I : Bài số 1 : Tuần  7                 Học kì II : Bài số 1 :   Tuần  25            

                  Bài số 2  : Tuần  10                                Bài số 2 :   Tuần  28

                  Baì số 3  : Tuần   13                               Bài số 3 :   Tuần  31

  • 2- Các bài kiểm tra (cả bài 15 phút và 45 phút trở lên) không do nhà trường tổ chức theo phướng án ba chung mà do GVBM tự tổ chức phải thực hiện đúng lịch và thời gian theo PPCT và quy định trên và những quy định sau:

 

  • a- Đề kiểm tra do GVBM tự tổ chức phải:

- Sát đúng yêu cầu chuẩn kiến thức của chương kiểm tra, không hạ thấp yêu

 cầu chuẩn, bám sát Ma trận đề tổ đã thống nhất.

    - Mỗi đề đảm bảo có đủ 50% kiến thức và số điểm của mức độ nhận biết, 50% kiến thức và số điểm ở mức độ thông hiểu vận dụng, phần trắc nghiệm chỉ tối đa 2 điểm với tối thiểu 4 câu hỏi,  mỗi lớp ra một đề khác nhau (khuyến khích các GVBM ra 2 đề chẵn , lẻ cho một lớp ).

   - Duyệt với tổ trưởng chuyên môn hay người được tổ trưởng chuyên môn uỷ quyền duyệt đề trước khi tổ chức kiểm tra

 

    b-Vào các ngày thứ 5 hàng tuần : GVBM được giao tự tổ chức kiểm tra nạp cho BGH : đề, đáp án đã duyệt và lịch thực hiện các bài kiểm tra của tuần liền sau, để nhà trường lên lịch công khai các bài kiểm tra trong tuần sau. Cũng vào ngày thứ 5 : Tất cả giáo viên phải hoàn thành việc ghi điểm  kiểm tra vào sổ lớp và ghi kết quả tổng hợp từng loại điểm vào sổ Theo dõi chất lượng học sinh (Sổ lưu tại đ/c PHT Chuyên môn) của bài kiểm tra đã thực hiện trong tuần liền trước.

 

    c-Ngay sau tiết kiểm tra GV coi kiểm tra  phải báo cáo danh sách những HS của lớp hay phòng mình coi có tiêu cực, vi phạm quy chế thi và kiểm tra cho BGH đồng thời ghi vào sổ đầu bài hiện tượng vi phạm của HS và đánh dấu vào bài làm của HS vi phạm . GV chấm khi phát hiện bài bị đánh dấu thì không chấm và cho điểm 0 vào bài làm .

 

  d-Bài  kiểm  tra do nhà trường tổ chức kiểm tra chung GVBM trong khối chấm theo phòng và theo phân phối bài của PHT. Thứ 3 của tuần liền sau tuần tổ chức kiểm tra GV chấm phải hoàn thành việc chấm và trả bài về theo lớp cho người dạy để người dạy kiểm tra việc chấm bài của HS mình . Nếu người dạy phát hiện việc chấm có tiêu cực ( sai đáp án )  thì người dạy và người chấm cùng thống nhất việc cho điểm vào bài  trước khi GV dạy ghi và tổng hợp điểm vào Sổ theo dõi chất lượng ( Thứ 5)

 

  • 3- Việc kiểm tra cho điểm Miệng GV phải thực hiện thường xuyên sao cho

Số HS được kiểm tra cho điểm mỗi tuần  tối thiểu bằng : Tổng cơ số điểm M cả lớp trong học kì  (theo quy định chế độ cho điểm tối thiểu) chia cho số tuần học mỗi học kì ( 17 tuần).   Khi cho điểm Miệng sau kiểm tra GV phải công bố sổ điểm đã cho trước lớp rồi ghi vào sổ điểm ( lớp , cá nhân) và sổ đầu bài.

 

  • 4- Nhập điểm vào phần mềm VNPT Shool: Cứ mỗi tháng 1 lần (từ 28 tháng trước đến ngày 3 tháng liền kề) , GVBM phải nhập toàn bộ điểm đã cho trong tháng, từ sổ vào máy tính trong phân mềm VNPT Shool.

 

         Trên đây là những quy định trong quá trình tổ chức kiểm tra theo tinh thần cuộc vận động chống tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong  nhà trường. Đề nghị các tổ  chuyên môn triển  khai  và chỉ đạo để  giáo viên  thực hiện .

 

Nơi gửi : -Các Tổ CM                                                                   Hiệu trưởng

               - BGH

 

   

                                                                                                            Lê Tiến Dũng

 

 

   

 

 

Last update : 02/09/2015
 
 
Trang: 1 - Trang sau
Ban giám hiệu
1. Lê Tiến Dũng 3. Cao Thị Hạnh
Toan hoc - Tuoi tre http://nxbgd.vn/toanhoctuoitre/
Van hoc - Tuoi tre http://vanhocvatuoitre.com.vn/
Toan tuoi tho http://www.toantuoitho.vn/
Tra cuu ma hs http://vnpt-school.com.vn/Info/Search.aspx
Hoc mai http://hocmai.vn/
Violympic http://www.violympic.vn/